Kredyt konsumencki – co możesz zyskać, spłacając go wcześniej?

zwrotybankowe

Chcesz spłacić zaciągnięty kredyt konsumencki wcześniej, niż wynika to z umowy z bankiem? Na podstawie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim masz taką możliwość na każdym etapie spłacania kredytu. Dzięki temu nie tylko odciążysz domowy budżet i pozbędziesz się konieczności płacenia comiesięcznych rat, ale też odzyskasz w części odsetki, prowizję i inne koszty administracyjne związane z uruchomieniem kredytu.

Czym jest umowa o kredyt konsumencki?

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. z dnia 16 maja 2019 r., Dz. U., poz. 1083 ze zm.) za umowę o kredyt konsumencki uznaje się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Taką umową, w rozumieniu przepisów ustawy, jest również umowa o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który został przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż 255 550 zł.

Ponadto za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

  1. Umowę pożyczki.
  2. Umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego.
  3. Umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia.
  4. Umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.
  5. Umowę o kredyt odnawialny.

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego a zyski dla kredytobiorcy

Art. 48 powyższej ustawy zapewnia konsumentowi prawo do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie w każdym czasie.

Co możesz zyskać, spłacając kredyt konsumencki wcześniej? Nie tylko psychiczny komfort, że nie musisz już troszczyć się o comiesięczne raty. Poprzez całkowitą lub częściową spłatę przed terminem całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty dotyczące okresu, o który został skrócony czas obowiązywania umowy, chociażby poniósłbyś je przed tą spłatą. Powinieneś zatem otrzymać zwrot wszystkich kosztów, w tym również prowizji, a nie tylko odsetek czy ubezpieczenia kredytu.

Powyższe prawo potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 11 września 2019 r. (C-383/18). TSUE stanął na stanowisku, że jeżeli kredytobiorca spłacił kredyt w całości wcześniej niż ustalony okres kredytowania w umowie zawartej z bankiem, należy mu się proporcjonalny zwrot poniesionych już kosztów.

Zachęcamy do występowania do banku z żądaniem zwrotu swoich należności. Jeżeli dana instytucja finansowa odmówi ci wypłaty środków, warto skorzystać usług Związku Zwrotów Bankowych: https://zwrotybankowe.pl/. ZZB bezpłatnie wyegzekwuje od banku twoje pieniądze oraz pokryje potencjalne koszty postępowania sądowego.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *