Kredyt konsumencki – co możesz zyskać, spłacając go wcześniej?

zwrotybankowe

Chcesz spłacić zaciągnięty kredyt konsumencki wcześniej, niż wynika to z umowy z bankiem? Na podstawie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim masz taką możliwość na każdym etapie spłacania kredytu. Dzięki temu nie tylko odciążysz domowy budżet i pozbędziesz się konieczności płacenia comiesięcznych rat, ale też odzyskasz w części odsetki, prowizję i inne koszty administracyjne związane z uruchomieniem kredytu.

Czym jest umowa o kredyt konsumencki?

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. z dnia 16 maja 2019 r., Dz. U., poz. 1083 ze zm.) za umowę o kredyt konsumencki uznaje się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Taką umową, w rozumieniu przepisów ustawy, jest również umowa o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który został przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż 255 550 zł.

Ponadto za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

  1. Umowę pożyczki.
  2. Umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego.
  3. Umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia.
  4. Umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.
  5. Umowę o kredyt odnawialny.

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego a zyski dla kredytobiorcy

Art. 48 powyższej ustawy zapewnia konsumentowi prawo do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie w każdym czasie.

Co możesz zyskać, spłacając kredyt konsumencki wcześniej? Nie tylko psychiczny komfort, że nie musisz już troszczyć się o comiesięczne raty. Poprzez całkowitą lub częściową spłatę przed terminem całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty dotyczące okresu, o który został skrócony czas obowiązywania umowy, chociażby poniósłbyś je przed tą spłatą. Powinieneś zatem otrzymać zwrot wszystkich kosztów, w tym również prowizji, a nie tylko odsetek czy ubezpieczenia kredytu.

Powyższe prawo potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 11 września 2019 r. (C-383/18). TSUE stanął na stanowisku, że jeżeli kredytobiorca spłacił kredyt w całości wcześniej niż ustalony okres kredytowania w umowie zawartej z bankiem, należy mu się proporcjonalny zwrot poniesionych już kosztów.

Zachęcamy do występowania do banku z żądaniem zwrotu swoich należności. Jeżeli dana instytucja finansowa odmówi ci wypłaty środków, warto skorzystać usług Związku Zwrotów Bankowych: https://zwrotybankowe.pl/. ZZB bezpłatnie wyegzekwuje od banku twoje pieniądze oraz pokryje potencjalne koszty postępowania sądowego.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *